محمدعلی عبدلی

محمدعلی عبدلی،

استاد
  • معاون پژوهشی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
  • معاونت پژوهشی دانشکده محیط زیست
  • طراحی سوال از مون سراسری دکترای تخصصی
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده محیط زیست
Scopus
  • 1230 ارجاعات
  • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
Google Scholar
  • 1795 ارجاعات
  • 24 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پروفایل

  • طراحی سوال از مون سراسری دکترای تخصصی 1396←…
  • معاونت پژوهشی دانشکده محیط زیست 1392←…
  • معاون پژوهشی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران 1392←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تگزاس-دالاس ، محیطزیست

1356 ← 1360

M.S ، تگزاس - دالاس ، محیطزیست

1354 ← 1356

کارشناسی ، شهید بهشتی ، فیزیک

1350 ← 1354

فعالیت های علمی