محمدعلی عبدلی

محمدعلی عبدلی،

استاد
  • دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران ، معاون پژوهشی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
  • دانشکده محیط زیست ، معاونت پژوهشی دانشکده محیط زیست
دانشکده محیط زیست
شماره تماس : -
اتاق : -

پروفایل

  • دانشکده محیط زیست ، معاونت پژوهشی دانشکده محیط زیست 1392←…
  • دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران ، معاون پژوهشی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران 1392←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تگزاس-دالاس ، محیطزیست

1356 ← 1360

M.Sc ، تگزاس - دالاس ، محیطزیست

1354 ← 1356

کارشناسی ، شهید بهشتی ، فیزیک

1350 ← 1354

فعالیت های علمی