مجید معارف

مجید معارف،

استاد
  • رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی
  • عضو کمیته تخصصی الهیات
  • عضو هیات ممیزه
  • مسئول کمیته علمی الهیات
دانشکده الهیات و معارف اسلامی

پروفایل

  • مسئول کمیته علمی الهیات 1396←…
  • عضو هیات ممیزه 1395←…
  • عضو کمیته تخصصی الهیات 1394←…
  • رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1394←…
  • عضو چهاردهمین دوره هیأت ممیزه دانشگاه تهران 1391←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

B.S ، تربیت مدرس ، الهیات ومعارف اسلامی

1368 ← 1372

B.S ، تربیت مدرس ، الهیات ومعارف اسلامی

1360 ← 1364

کارشناسی ، ملی ( شهید بهشتی) ، اقتصاد

1354 ← 1358

فعالیت های علمی