محمد صادق کوشکی

محمد صادق کوشکی،

استادیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
مطالعات منطقه ای
شماره تماس : 61112397
Google Scholar
  • 11 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی