مریم مهنما

مریم مهنما،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی مکانیک
Scopus
  • 159 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
Google Scholar
  • 208 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، صنعتی شریف ، مهندسی مکانیک

1386 ←

M.S ، صنعتی شریف ، مهندسی مکانیک

1384 ←

کارشناسی ، صنعتی شریف ، مهندسی مکانیک

1380 ←

فعالیت های علمی