محمد شیخ علیشاهی

محمد شیخ علیشاهی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی صنایع
Scopus
  • 780 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 1203 ارجاعات
  • 21 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۵
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پایایی در سیستم های انرژی 8109364 3 01 هرهفته (16:00 - 17:30) | هرهفته (16:00 - 17:30) - ترم دوم 1400
آمار مهندسی 8109076 3 01 | هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1400
اصول شبیه سازی 8109055 3 01 هرهفته (10:30 - 12:00) | هرهفته (10:30 - 12:00) - ترم دوم 1400
شبیه سازی کامپیوتری پیشرفته 1504368 3 01 | هرهفته (07:30 - 09:00) - ترم اول 1400
مهندسی فاکتورهای انسانی پیشرفته 2504716 3 01 هرهفته (08:00 - 11:00) - ترم اول 1400
شبیه سازی کامپیوتری، مدل سازی و بهینه سازی 8109294 3 01 | هرهفته (07:30 - 09:00) - ترم اول 1400
آمار مهندسی 8109076 3 01 هرهفته (09:30 - 11:00) | هرهفته (09:30 - 11:00) - ترم اول 1400
اصول شبیه سازی 8109055 3 01 هرهفته (11:00 - 12:15) | هرهفته (11:00 - 12:15) - ترم اول 1400
ایمنی و بهداشت صنعتی 8109145 2 01 هرهفته (15:00 - 16:30) | هرهفته (15:00 - 16:30) - ترم اول 1400
مدیریت فناوری، نوآوری و کارآفرینی 8109104 3 01 هرهفته (13:30 - 15:00) | هرهفته (13:30 - 15:00) - ترم اول 1400
شبیه سازی کامپیوتری، مدل سازی و بهینه سازی 8109294 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:15) 1399/10/27 (09:00 - 11:00) ترم اول 1399
آمار مهندسی 8109076 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1399/11/08 (09:00 - 11:00) ترم اول 1399
اصول شبیه سازی 8109055 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1399/10/27 (09:00 - 11:00) ترم اول 1399
ایمنی و بهداشت صنعتی 8109145 2 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:00) 1399/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
آمار مهندسی 8109076 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) 1399/04/07 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1398
اصول شبیه سازی 8109055 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1399/04/18 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1398
شبیه سازی کامپیوتری، مدل سازی و بهینه سازی 8109294 3 02 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) 1398/11/02 (09:00 - 11:00) ترم اول 1398
شبیه سازی کامپیوتری، مدل سازی و بهینه سازی 8109294 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 16:45) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:45) 1398/11/02 (09:00 - 11:00) ترم اول 1398
اصول شبیه سازی 8109055 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) 1398/10/21 (09:00 - 11:00) ترم اول 1398
ایمنی و بهداشت صنعتی 8109145 2 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:30) 1398/10/24 (09:00 - 11:00) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2