لیلا یوسفی

لیلا یوسفی

مرتبه علمی : دانشیار
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات
شماره تماس : 82089796
اتاق : 2-311
Scopus
 • 1144 ارجاعات
 • 22 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
Google Scholar
 • 1381 ارجاعات
 • 24 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۱۴

پروفایل

 • عضو کمیته علمی پنجمین کنفرانس بین المللی موج میلیمتری و تراهرتز 1397←1397
 • مسئول روابط بین الملل پنجمین کنفرانس بین المللی موج میلیمتری و تراهرتز 1397←1397
 • عضو کمیته علمی بیست و سومین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران 1395←1395
 • عضو کمیته علمی چهارمین کنفرانس بین المللی موج میلیمتری و تراهرتز 1395←1395
 • عضو کمیته علمی بیست وسومین کنفرانس مهندسی برق ایران (زیر شاخه الکترونیک نوری) 1393←1394
 • عضو کمیته علمی بیست ویکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران 1393←1393
 • عضو کمیته علمی سومین کنفرانس موج میلیمتری و تراهرتز 1392←1393
 • عضو کمیته برگزاری یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران 1392←1393

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه واترلو کانادا ، مهندسی برق، گرایش مخابرات میدان

1384 ← 1388

M.S ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی برق، گرایش مخابرات میدان

1380 ← 1382

کارشناسی ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی برق

1375 ← 1379

کلمات کلیدی