کورش وحدتی

کورش وحدتی،

استاد
 • عضو شورای راهبردی پژوهشگاه دانشگاه تهران
 • مسئول راه اندازی مجمع خیرین و واقفین پردیس ابوریحان
 • کارگروه خشکسالی، سرمازدگی و مخاطرات بخش کشاورزی استان تهران
 • عضو کمیته فنی میوه های خشک وزرات جهاد کشاورزی
پردیس ابوریحان / گروه باغبانی
گروه باغبانی
شماره تماس : 02136041089
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
 • 932 ارجاعات
 • 18 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷
Google Scholar
 • 2615 ارجاعات
 • 29 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

پروفایل

 • عضو کمیته فنی میوه های خشک وزرات جهاد کشاورزی 1396←…
 • کارگروه خشکسالی، سرمازدگی و مخاطرات بخش کشاورزی استان تهران 1395←1400
 • مسئول راه اندازی مجمع خیرین و واقفین پردیس ابوریحان 1394←…
 • عضو شورای راهبردی پژوهشگاه دانشگاه تهران 1393←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه تهران ، علوم باغبانی

1375 ← 1381

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، علوم باغبانی

1372 ← 1375

کارشناسی ، دانشگاه گیلان ، علوم باغبانی

1368 ← 1372

فعالیت های علمی