کامران طارمی

کامران طارمی،

استادیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
روابط بین الملل
شماره تماس : 61112405
اتاق : -
Scopus
  • 27 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه ملی استرالیا ، روابط بین الملل

1382 ← 1387

فعالیت های علمی