کامبیز طالبی

کامبیز طالبی،

استاد
دانشکده کارآفرینی
Scopus
  • 86 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۱۱
Google Scholar
  • 556 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۴

پروفایل

  • مدیر گروه کسب و کار 1389←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، پونا ، مدیریت صنعتی

1369 ← 1372

کارشناسی ارشد ، پونا ، مدیرییت صنعتی

1365 ← 1368

کارشناسی ، پونا ، فیزیک

1359 ← 1364

فعالیت های علمی