امیر رضا کوثری

امیر رضا کوثری

مرتبه علمی : دانشیار
 • عضو کمیته علمی چهارمین همایش فناوران فضایی
 • رئیس انجمن دانشجویی هوافضای دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
 • مدیر گروه مهندسی سیستم پژوهشکده هوافضا و سیستم های پیشرفته پژوهشگاه دانشگاه تهران
 • سرپرست گروه آموزشی هوافضا
 • مدیر گروه آموزشی هوافضا
 • سرپرست آزمایشگاه عملکرد پروازی سیستم های هوا-فضایی
دانشکدگان علوم و فناوری های میان رشته ای
هوا و فضا
Scopus
 • 452 ارجاعات
 • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
Google Scholar
 • 640 ارجاعات
 • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

پروفایل

 • سرپرست گروه آموزشی هوافضا دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران 1395←1397
 • رئیس انجمن دانشجویی هوافضای دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران 1392←…
 • عضو کمیته علمی چهارمین همایش فناوران فضایی 1392←…
 • مسوول راه اندازی و سرپرست گروه مکاترونیک دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران 1391←1392

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی هوافضا

1381 ← 1387

M.S ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی هوافضا

1377 ← 1379

کارشناسی ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، مهندسی هوافضا

1373 ← 1377

کلمات کلیدی