اعضای هیات علمی

عطااله کوهیان محمدآبادی

عطااله کوهیان محمدآبادی،(بازنشسته)

دانشیار
  • عضو حقیقی شورای راهبردی ستاد توسعه فناوری لیزر ....
پردیس علوم / دانشکده فیزیک

پروفایل

  • عضو کمیته سیاست گذاری روز علم ایران و آلمان 1396←1396
  • عضو کمیته راهبری برگزاری بیست و هشتمین نشست عمومی توآس 1396←1396
  • رئیس گروه تخصصی علوم پایه جشنواره خوارزمی 1396←1396
  • عضو حقیقی شورای راهبردی ستاد توسعه فناوری لیزر .... 1395←…
  • رئیس گروه تخصصی علوم پایه جشنواره بین المللی خوارزمی 1394←1394
  • معاون مرکز همکاریهای علمی بین المللی وزارت علوم 1394←1395
  • رئیس گروه تخصصی علوپایه جشنواره جوان خوارزمی 1394←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، اسکس ، فیزیک لیزر

1355 ← 1358

M.S ، اسکس ، اپتو الکترئنیک

1354 ← 1355

کارشناسی ، مشهد ، فیزیک

1350 ← 1354

کلمات کلیدی