کاظم مهدیقلی

کاظم مهدیقلی،

استادیار
پردیس علوم / دانشکده زیست شناسی
Scopus
  • 34 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی