کاظم مهدیقلی

کاظم مهدیقلی،

استادیار
پردیس علوم / دانشکده زیست شناسی
Scopus
  • 26 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۱۰

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی