خسرو اشرفی

خسرو اشرفی

مرتبه علمی : دانشیار
دانشکده محیط زیست
Scopus
  • 715 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
Google Scholar
  • 1308 ارجاعات
  • 19 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

پروفایل

  • معاونت گروه مهندسی محیط زیست-دانشکده محیط زیست 1394←1395
  • معاونت گروه مهندسی محیط زیست 1393←1394
  • معاونت گروه مهندسی محیط زیست -دانشکده محیط زیست 1392←1393

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، مهندسی مکانیک

1379 ← 1385

M.S ، تهران ، مهندسی مکانیک

1377 ← 1379

کارشناسی ، صنعتی شریف ، مهندسی مکانیک

1373 ← 1377

کلمات کلیدی