خسرو اشرفی

خسرو اشرفی،

دانشیار
دانشکده محیط زیست
شماره تماس : -
اتاق : -
  • 212 ارجاعات
  • 8 h-Index

پروفایل

  • دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران ، مدیریت گروه مهندسی عمران-محیط زیست 1395←1397
  • دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران ، معاونت گروه مهندسی محیط زیست-دانشکده محیط زیست 1394←1395
  • دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران ، معاونت گروه مهندسی محیط زیست 1393←1394
  • گروه مهندسی محیط زیست-دانشکده محیط زیست-دانشگاه تهران ، معاونت گروه مهندسی محیط زیست -دانشکده محیط زیست 1392←1393

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، مهندسی مکانیک

1379 ← 1385

M.Sc ، تهران ، مهندسی مکانیک

1377 ← 1379

کارشناسی ، صنعتی شریف ، مهندسی مکانیک

1373 ← 1377

فعالیت های علمی