دانشجویان دکتری

حسین خنیفر

حسین خنیفر،

استاد
 • عضویت در پانزدهمین دوره هیأت ممیزه دانشگاه تهران
 • عضو کمیته علمی سومین کنفرانس حسابداری و مدیریت
 • عضو کمیته علمی کنفرانس
 • عضو کمیته تخصصی تحول در علوم نسانی
 • عضو کمیته علمی همایش
 • مشاور رئیس مرکز برنامه ریزی دیوان محاسبات در امور پژوهشی
 • عضو شورای عالی آموزش و پرورش
 • عضو کمیته علمی - دومین همایش بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
 • عضو کمیته علمی کنفرانس مدارس کارآفرین
 • عضو هیات امنا دانشگاه فرهنگیان
 • عضو هیات امنا دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
 • رییس گروه مطالعات علم و اموزش و پرورش
 • عضو کارگروه اجرای مفاد ماده واحده 785 مصوب شورای عالی آموزش و پرورش
 • عضو مجمع جهانی صلح اسلامی
 • رئیس ستاد ملی جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه فرهنگیان
 • رییس شورای تخصصی همکاری های علمی بین المللی دانشگاه فرهنگیان
 • عضو هیات ممیزه مشترک موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزرات آموزش و پرورش
 • عضو کمیته آمار بخشی وزرات آموزش و پروش
 • سخنران ویژه در جشنواره ملی ورزش همگانی
 • عضو شورای راهبردی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
پردیس فارابی / دانشکده مدیریت و حسابداری / پردیس فارابی
شماره تماس : 02536166125
Scopus
 • 38 ارجاعات
 • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۸/۲۴
Google Scholar
 • 776 ارجاعات
 • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۸/۲۴

پروفایل

 • ریاست کرسی یونسکو " معلمان به عنوان یادگیرندگان مادام العمر در دانشگاه فرهنگیان 1400←1400
 • عضو شورای راهبردی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 1400←…
 • سخنران ویژه در جشنواره ملی ورزش همگانی 1400←…
 • عضو کمیته آمار بخشی وزرات آموزش و پروش 1400←…
 • رییس چهارمین اجلاس ملی کمیته های دستگاهی کرسی های نظریه پردازی ... 1400←1400
 • عضو هیات ممیزه مشترک موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزرات آموزش و پرورش 1400←1402
 • رییس شورای تخصصی همکاری های علمی بین المللی دانشگاه فرهنگیان 1400←1402
 • رییس همایش پنجمین همایش ملی تربیت معلم 1399←1399
 • رئیس ستاد ملی جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه فرهنگیان 1399←…
 • عضو مجمع جهانی صلح اسلامی 1399←…
 • عضو کارگروه اجرای مفاد ماده واحده 785 مصوب شورای عالی آموزش و پرورش 1398←…
 • عضو هیات مدیریت اصلی انجمن مدیریت آموزشی ایران 1398←1400
 • رییس گروه مطالعات علم و اموزش و پرورش 1397←…
 • عضو هیات ممیزه مشترک موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزرات آموزش و پرورش 1397←1399
 • عضو هیات امنا دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 1397←1402
 • عضو شورای سیاست گذاری پرسش مهر ریاست جمهوری 1397←1398
 • عضو هیات امنا دانشگاه فرهنگیان 1397←…
 • رییس کمیته دستگاهی دانشگاه فرهنگیان 1397←1399
 • عضو کمیته علمی کنفرانس مدارس کارآفرین 1396←…
 • عضو کمیته علمی - دومین همایش بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی 1396←…
 • مشاور علمی پروژه های پژوهشی دیوان محاسبات کشور 1396←1398
 • عضو کمیته علمی یازدهمین کنفرانس بین الملی مدیریت استراتژیک 1396←1396
 • اولین همایش بین الملی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت در علوم انسانی 1396←1396
 • عضو شورای عالی آموزش و پرورش 1395←…
 • مشاور رئیس مرکز برنامه ریزی دیوان محاسبات در امور پژوهشی 1395←…
 • عضو کمیته علمی همایش 1395←…
 • عضو کمیته تخصصی تحول در علوم نسانی 1395←…
 • عضو کمیته علمی کنفرانس 1395←…
 • تمدید حکم ریاست دانشکده مدیریت وحسابداری پردیس فارابی 1394←1396
 • عضو کمیته علمی سومین کنفرانس حسابداری و مدیریت 1394←…
 • عضو کمیسیون تخصصی علوم و اجتماعی و رفتاری 1394←1396
 • نماینده هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه تهران 1394←1394
 • عضویت در هیات ممیزه دانشگاه تهران از طرف وزیر علوم 1394←1396
 • عضو سومین دوره هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان قم 1393←1396
 • عضو کارگروه مرکز همکاری های علمی- پژوهشی دانشگاه تهران و حوزه علمیه قم 1392←1394
 • انتصاب به عنوان رییس دانشکده مدیریت وحسابداری پردیس فارابی 1391←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، آزاد- علوم و تحقیقات ، مدیریت آموزشی

1377 ← 1380

M.S ، آزاد - علوم و تحقیقات ، مدیریت آموزشی

1373 ← 1377

کارشناسی ، تهران ، مدیریت آموزشی

1370 ← 1373

کلمات کلیدی