سعید کریمی

سعید کریمی،

استادیار
  • دانشکده محیط زیست ، مسئول آموزش های آزاد دانشکده محیط زیست
  • دانشکده محیط زیست ، مسئول هماهنگی پرونده های جذب هیات علمی دانشکده محیط زیست
  • دانشکده محیط زیست ، عضو کمیته برنامه ریزی اموزشی دانشکده محیط زیست
دانشکده محیط زیست
شماره تماس : -
اتاق : -
  • 27 ارجاعات
  • 3 h-Index

پروفایل

  • دانشکده محیط زیست ، عضو کمیته برنامه ریزی اموزشی دانشکده محیط زیست 1394←…
  • دانشکده محیط زیست ، مسئول آموزش های آزاد دانشکده محیط زیست 1394←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، تهران ، مهندسی محیط زیست

1375 ← 1379

فعالیت های علمی