سعید کریمی

سعید کریمی

مرتبه علمی : استادیار
  • مسئول آموزش های آزاد دانشکده محیط زیست
  • مسئول هماهنگی پرونده های جذب هیات علمی دانشکده محیط زیست
  • عضو کمیته برنامه ریزی اموزشی دانشکده محیط زیست
  • سرپرست گرایش مدیریت محیط زیست
دانشکده محیط زیست
Scopus
  • 110 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

پروفایل

  • عضو کمیته برنامه ریزی اموزشی دانشکده محیط زیست 1394←…
  • مسئول آموزش های آزاد دانشکده محیط زیست 1394←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، برنامه ریزی محیط زیست

1386 ←

M.S ، تهران ، برنامه ریزی مدیریت و آموزش محیط زیست

1379 ←

کارشناسی ، تهران ، مهندسی محیط زیست

1375 ← 1379

کلمات کلیدی