مهدی کارگهی

مهدی کارگهی،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار | معماری کامپیوتر
شماره تماس : 82084309
اتاق : 2-721
Scopus
  • 294 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
Google Scholar
  • 458 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

پروفایل

  • ، سرپرست آزمایشگاه سیستمهای بیدرنگ و اتکاپذیر 1394←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، صنعتی شریف ، مهندسی کامپیوتر-نرمافزار

1379 ← 1385

M.Sc ، Sharif University of Technology ، Software Engineering

1377 ← 1379

کارشناسی ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، مهندسی کامپیوتر-سخت افزار

1373 ← 1377

فعالیت های علمی