مهدی کارگهی

مهدی کارگهی،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار | معماری کامپیوتر
شماره تماس : 82084309
اتاق : 2-721
Scopus
  • 445 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 690 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

1379 ← 1385

M.S ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

1377 ← 1379

کارشناسی ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، مهندسی کامپیوتر-سخت افزار

1373 ← 1377

فعالیت های علمی