اعضای هیات علمی

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، بن ، کشاورزی عمومی

… ← 1341

M.S ، بن ، کشاورزی عمومی

… ← 1341

Ph.D ، بن ، خاکشناسی

… ←

Ph.D ، بن ، کشاورزی عمومی

1341 ← 1345

کلمات کلیدی