پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، بن ، کشاورزی عمومی

1341 ← 1345

M.Sc ، بن ، کشاورزی عمومی

1337 ← 1341

B.Sc ، بن ، کشاورزی عمومی

1337 ← 1341

دکتری ، بن ، خاکشناسی

1107 ← 1111

فعالیت های علمی