محمود کمره ای

محمود کمره ای،

استاد
 • ، سرپرست پژوهشکده فناوری های همگرای دانشگاه تهران
 • ، رئیس دانشکده علوم و فنون نوین
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات | الکترونیک
شماره تماس : 82084354
اتاق : 2-409
Scopus
 • 669 ارجاعات
 • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲
Google Scholar
 • 962 ارجاعات
 • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۳/۱۶

پروفایل

 • ، رئیس دانشکده علوم و فنون نوین 1396←1399
 • ، سرپرست پژوهشکده فناوری های همگرای دانشگاه تهران 1396←…
 • ، رئیس پژوهشکده فناوری های همگرای دانشگاه تهران 1395←1396
 • ، سرپرست پژوهشکده فناوری های همگرای دانشگاه تهران 1395←1395
 • دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران ، سرپرست دانشکده علوم و فنون نوین 1394←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، انستیتو ملی پلی تکنیک (INPG) ، الکترونیک-مخابرات

1360 ← 1364

M.Sc ، انستیتو ملی پلی تکنیک گرونوبل ، مهندسی الکترونیک

1360 ← 1361

M.Sc ، مدرسه ملی عالی مخابرات (ENST) ، مهندسی مخابرات

1359 ← 1360

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، مهندسی برق

1351 ← 1358

فعالیت های علمی