علی کمندی

علی کمندی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
Scopus
  • 106 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
Google Scholar
  • 248 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری تخصصی ، صنعتی شریف ، مهندسی نرم افزار

… ← 1389

فعالیت های علمی