عباسعلی کدخدائی الیادرانی

عباسعلی کدخدائی الیادرانی،

استاد
  • ، عضو هیات ممیزه مرکزی علوم انسانی
  • ، عضو حقوقدان شورای نگهبان
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق عمومی
شماره تماس : -
اتاق : -

پروفایل

  • ، عضو حقوقدان شورای نگهبان 1395←1399
  • ، عضو هیات عالی حل اختلاق قوا 1390←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، LEEDS ، حقوق

1373 ← 1376

کارشناسی ، تهران ، حقوق

1107 ← 1365

M.Sc ، HULL ، حقوق

1107 ← 1371

فعالیت های علمی