عباسعلی کدخدائی الیادرانی

عباسعلی کدخدائی الیادرانی،

استاد
  • عضو هیات ممیزه مرکزی علوم انسانی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق عمومی

پروفایل

  • عضو حقوقدان شورای نگهبان 1395←1399
  • عضو هیات عالی حل اختلاق قوا 1390←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

M.S ، HULL ، حقوق

… ← 1371

کارشناسی ، تهران ، حقوق

… ← 1365

Ph.D ، LEEDS ، حقوق

1373 ← 1376

فعالیت های علمی