حسین کچوئیان

حسین کچوئیان

مرتبه علمی : دانشیار
  • عضویت در شورای علمی میز تخصصی اسلامی سازی علوم انسانی قطب بنیادهای نظری و نظام متقن علوم اسلامی و انسانی
دانشکده علوم اجتماعی
شماره تماس : 0218802223

پروفایل

  • عضویت در شورای علمی میز تخصصی اسلامی سازی علوم انسانی قطب بنیادهای نظری و نظام متقن علوم اسلامی و انسانی 1394←…
  • عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی 1393←1397
  • عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی (عضو حقیقی) 1390←1393
  • عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی 1386←1390

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه منچستر انگلیس ، جامعه شناسی

1375 ← 1380

M.S ، تربیت مدرس ، جامعه شناسی

1364 ← 1369

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، جامعه شناسی

1358 ← 1364

کلمات کلیدی