پروفایل

  • مشاور امور زنان و خانواده 1397←1400

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، کلینکال پاتولوژی

1375 ← 1381

M.S ، دانشگاه علوم پزشکی تهران ، سم شناسی

1370 ← 1375

M.S ، دانشگاه تهران ، دامپزشکی

1356 ← 1364

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، دامپزشکی

1352 ← 1356

کلمات کلیدی