جمشید رزم یار

جمشید رزم یار،

دانشیار
  • ریاست آزمایشگاه مرکزی
  • نماینده هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران
Scopus
  • 137 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۵/۷
Google Scholar
  • 388 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۴/۲۴

پروفایل

  • نماینده هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران 1399←1401
  • ریاست آزمایشگاه مرکزی 1397←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری تخصصی ، دانشگاه تهران ، بهداشت و بیماری های پرندگان

1382 ← 1386

دکتری عمومی ، شهید چمران اهواز ، دامپزشکی

1367 ← 1373

فعالیت های علمی