پروفایل

  • مدیر گروه مهندسی صنایع 1392←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، برادفورد ، مهندسی صنایع

1373 ← 1378

M.S ، اوتاوا ، مهندسی صنایع

1371 ← 1374

کارشناسی ، صنعتی شریف ، مهندسی صنایع

1362 ← 1369

کلمات کلیدی