پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، تبربز ، تاریخ

… ← 1344

Ph.D ، استانبول ، جغرافیای طبیعی

… ← 1351

فعالیت های علمی