پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

M.S ، دانشگاه تربیت مدرس ، شیمی تجزیه

… ←

Ph.D ، تربیت مدرس ، شیمی تجزیه

1384 ← 1388

کارشناسی ، صنعتی شاهرود ، شیمی محض

1373 ← 1377

کلمات کلیدی