اعضای هیات علمی

محمد جعفری

محمد جعفری،

استاد
 • رییس دانشکده منابع طبیعی
 • عضو هیات ممیزه مرکزی علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و دامپزشکی
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده منابع طبیعی / پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / احیای‌ مناط‌ق‌ خشک‌ وکوهستانی‌
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
 • 21 ارجاعات
 • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
 • 4296 ارجاعات
 • 30 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۱۱

پروفایل

 • عضو هیات ممیزه مرکزی علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و دامپزشکی 1394←…
 • رییس مرکز تحقیقات بین المللی بیابان 1392←1395
 • رییس دانشکده منابع طبیعی 1392←…
 • رییس دانشکده منابع طبیعی 1392←1395
 • ریاست پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی 1391←1392
 • رئیس مرکز تحقیقات بین المللی بیابان 1390←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

B.S ، تربیت مدرس ، مرتعداری

… ← 1368

B.S ، نیوسارث ولز ، مرتعداری

… ← 1373

کارشناسی ، تهران ، جنگل و مرتع

… ← 1364

کلمات کلیدی