فرناز جعفر پور

فرناز جعفر پور،

دانشیار
دانشکدگان علوم / دانشکده شیمی
شیمی آلی
شماره تماس : 61112480
Scopus
  • 1250 ارجاعات
  • 19 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 1319 ارجاعات
  • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، دانشگاه تهران ، شیمی آلی

1380 ← 1385

M.S ، دانشگاه تبریز ، شیمی

1378 ← 1380

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، شیمی

1374 ← 1378

کلمات کلیدی