رسول جعفریان

رسول جعفریان،

استاد
  • عضو شورای سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
Google Scholar
  • 3 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۱/۲۳

پروفایل

  • عضو شورای سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران 1400←…
  • مدیرکل کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران 1396←1396
  • راه اندازی کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران 1374←1393

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی