ژامک نور محمدی کوهانستانی

ژامک نور محمدی کوهانستانی

مرتبه علمی : دانشیار
دانشکدگان علوم و فناوری های میان رشته ای
مهندسی علوم زیستی | مهندسی پزشکی
Scopus
  • 1674 ارجاعات
  • 25 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
Google Scholar
  • 2061 ارجاعات
  • 27 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۱۱/۲۶

پروفایل

  • ستاد راهبردی فناوری سلول‌های بنیادی باز ساختی دانشگاه تهران 1398←1400

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، پژوهشگاه مواد و انرژی ، مهندسی علم مواد

1383 ← 1390

M.S ، امیرکبیر ، مهندسی پزشکی-بیومواد

1381 ←

کارشناسی ، دانشگاه بین الملل امام خمینی (ره) ، مهندسی مواد-سرامیک

1376 ← 1390

کلمات کلیدی