محسن ایزانلو

محسن ایزانلو

مرتبه علمی : دانشیار
  • معاون گروه حقوق خصوصی و اسلامی
  • همکاری در تدوین و بازنگری برنامه های درسی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی و اسلامی
شماره تماس : 61112352
Google Scholar
  • 6 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴

پروفایل

  • همکاری در تدوین و بازنگری برنامه های درسی 1401←…
  • معاون گروه حقوق خصوصی و اسلامی 1394←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، حقوق خصوصی

1378 ← 1383

M.S ، دانشگاه تهران ، حقوق خصوصی

1375 ← 1378

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، حقوق(رتبه نخست کشوری کنکور سراسری علوم انسانی- 1371)

1371 ← 1375

کلمات کلیدی