پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، حسابداری

… ← 1371

M.S ، Golden gate university ، Accounting

1352 ← 1353

کارشناسی ، دانشگاه ایالتی کالیفرنیا ، حسابداری

1348 ← 1352

فعالیت های علمی