کلثوم اینانلو راحتلو

کلثوم اینانلو راحتلو،

استادیار
دانشکدگان علوم / دانشکده زیست شناسی
Scopus
  • 217 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 322 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

M.S ، دانشگاه تهران ، زیست شناسی سلولی و ملکولی

… ←

Ph.D ، دانشگاه تهران و موسسه FLI آلمان ، زیست شناسی سلولی و ملکولی

1387 ←

B.S ، دانشگاه تهران ، زیست شناسی

1380 ←

کلمات کلیدی