کلثوم اینانلو راحتلو

کلثوم اینانلو راحتلو،

استادیار
پردیس علوم / دانشکده زیست شناسی
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 109 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴
Google Scholar
  • 164 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، زیست شناسی سلولی و ملکولی

… ←

دکتری ، دانشگاه تهران و موسسه FLI آلمان ، زیست شناسی سلولی و ملکولی

1387 ←

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، زیست شناسی

1380 ←

فعالیت های علمی