کلثوم اینانلو راحتلو

کلثوم اینانلو راحتلو،

استادیار
پردیس علوم / دانشکده زیست شناسی
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 123 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۱۲
Google Scholar
  • 189 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، زیست شناسی سلولی و ملکولی

… ←

دکتری ، دانشگاه تهران و موسسه FLI آلمان ، زیست شناسی سلولی و ملکولی

1387 ←

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، زیست شناسی

1380 ←

فعالیت های علمی