ایمان اشراقی

ایمان اشراقی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
شماره تماس : -
اتاق : 311
Scopus
  • 261 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
Google Scholar
  • 315 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۱۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه تهران ، مهندسی مکانیک

1389 ← 1394

فعالیت های علمی