حسین تقدس

حسین تقدس،

استادیار
  • تدوین سند ملی تحول دیجیتال کشور
  • عضو شورای آموزشی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
  • عضو کارگروه و شورای سیاست گذاری مرکز پژوهشی علوم و مدیریت داده پردیس فنی دانشگاه تهران
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی عمران
شماره تماس : 02161113619
Scopus
  • 456 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
Google Scholar
  • 636 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۲۴

پروفایل

  • عضو کارگروه و شورای سیاست گذاری مرکز پژوهشی علوم و مدیریت داده پردیس فنی دانشگاه تهران 1399←…
  • تدوین سند ملی تحول دیجیتال کشور 1397←…
  • سرپرست مرکز کامپیوتر دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران 1394←1399

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه آلبرتا ، مدیریت و مهندسی ساخت - مهندسی عمران

1384 ← 1389

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، مهندسی عمران سازه

1381 ← 1383

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مهندسی عمران

1377 ← 1381

فعالیت های علمی