حبیب اله سلامی

حبیب اله سلامی،

استاد
  • عضو کمیسیون نشریات علمی کشور
  • دبیر کارگروه مجلات کشاورزی و منابع طبیعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی
اقتصاد کشاورزی
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 57 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۰/۱۲

پروفایل

  • دبیر کارگروه مجلات کشاورزی و منابع طبیعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری 1394←…
  • عضو کمیسیون نشریات علمی کشور 1394←…
  • دبیر گروه کشاورزی و منابع طبیعی قطب های علمی وزارت علوم 1379←1399

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه آلبرتا ، اقتصادکشاورزی

1369 ← 1374

کارشناسی ارشد ، دانشگاه شیراز ، اقتصادکشاورزی

1358 ← 1367

کارشناسی ، دانشگاه شیراز ، اقتصادکشاورزی

1352 ← 1357

فعالیت های علمی