حسین صفری

حسین صفری،

استاد
 • عضویت در کارگروه فرعی بازنگری و تدوین برنامه درسی رشته مدیریت صنعتی
 • عضویت در کمیته مشترک همکاری های دانشگاه با گروه صنعتی گلرنگ
 • عضویت در کمیته تخصصی مدیریت صنعتی از کارگروه ویژه مدیریت در شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • عضویت در کارگروه صلاحیت علمی گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت به عنوان نماینده هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی
 • عضویت در کمیته بررسی موارد خاص فعالیتهای پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران
 • عضویت در کارگروه بررسی بند 6 ماده یک آیین نامه ارتقا اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران
 • رئیس هیأت داوری کمیته پژوهشی، علوم انسانی جشنواره دانشجویی نمونه سال 1398
 • عضویت در شورای توسعه و سرمایه گذاری پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران
 • مدیر گروه صنعتی پردیس بین المللی کیش
 • عضویت در کمیته منتخب دانشگاه فردوسی مشهد
 • عضویت وابسته پردیس البرز
 • عضو هیأت مدیره انجمن علوم مدیریت ایرا
 • مدیر گروه صنعتی 2
 • عضویت در کارگروه بررسی توانمندی علمی جذب هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دانشکده مدیریت
مدیریت صنعتی
شماره تماس : 88005010
Scopus
 • 355 ارجاعات
 • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
 • 2558 ارجاعات
 • 25 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۱۱

پروفایل

 • عضویت در کارگروه بررسی توانمندی علمی جذب هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1400←…
 • مدیر گروه صنعتی 2 1400←…
 • عضو هیأت مدیره انجمن علوم مدیریت ایرا 1399←…
 • عضویت وابسته پردیس البرز 1399←…
 • عضویت در کمیته منتخب دانشگاه فردوسی مشهد 1399←…
 • مدیر گروه صنعتی پردیس بین المللی کیش 1399←1401
 • عضویت در شورای توسعه و سرمایه گذاری پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران 1398←…
 • رئیس هیأت داوری کمیته پژوهشی، علوم انسانی جشنواره دانشجویی نمونه سال 1398 1398←…
 • عضویت در کمیته منتخب دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان 1398←1398
 • رئیس هیأت داوری کمیته پژوهشی، علوم انسانی در جشنواره دانشجوی نمونه سال 97 1397←1397
 • عضویت در کارگروه بررسی بند 6 ماده یک آیین نامه ارتقا اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران 1397←…
 • عضویت در کمیته بررسی موارد خاص فعالیتهای پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران 1397←…
 • عضویت در کارگروه صلاحیت علمی گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت به عنوان نماینده هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی 1396←…
 • عضویت در کمیته تخصصی مدیریت صنعتی از کارگروه ویژه مدیریت در شورای عالی انقلاب فرهنگی 1396←…
 • عضویت در کمیته مشترک همکاری های دانشگاه با گروه صنعتی گلرنگ 1396←…
 • معاونت پژوهش و فناوری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 1396←1397
 • عضویت در کارگروه فرعی بازنگری و تدوین برنامه درسی رشته مدیریت صنعتی 1395←…
 • فرصت مطالعاتی - دانشگاه لیسبون - دانشکده علم و تکنولوژی - دپارتمان مهندسی صنایع و مکانیک 1394←1395
 • عضویت وابسته در گروه MBA 1393←1395
 • مدیرر گرایش مدیریت صنعتی پردیس البرز 1393←1395
 • عضویت در کارگروه رفاهی دانشگاه 1393←1394
 • معاون اجرایی و دانشجویی 1392←1394
 • عضویت وابسته در پردیس فارابی قم 1392←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، مدیریت صنعتی-مدیریت تولید و عملیات

1381 ← 1387

M.S ، دانشگاه تهران ، مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات

1379 ← 1381

کارشناسی ، دانشگاه خلیج فارس بوشهر ، مدیریت صنعتی

1375 ← 1379

فعالیت های علمی