پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، تهران ، الهیات ومعارف اسلامی

… ← 1333

B.S ، تهران ، حقوق قضائی

… ← 1337

Ph.D ، دانشکده بین المللی آموزش حقوق تطبیقی ، حقوق

1343 ← 1344

Ph.D ، پاریس ، حقوق

1340 ← 1344

M.S ، پاریس ، حقوق

1340 ← 1342

کلمات کلیدی