پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ارشد ، تهران ، پاتوبیولوژی

1348 ← 1352

کارشناسی ، تهران ، زیست شناسی

1343 ← 1347

فعالیت های علمی