حمیدرضا پارسی

حمیدرضا پارسی،

دانشیار
 • ، مشاور امور پشتیبانی و طرح و توسعه پردیس هنرهای زیبا
 • ، مدیر گروه شهرسازی پردیس البرز
 • دانشکده هنرهای زیبا ، مدیر گروه شهرسازی پردیس البرز
 • دانشکده هنرهای زیبا ، معاونت آموزشی دانشکده شهرسازی پردیش هناهای زیبا
 • ایران ، عضو شورای برنامه ریزی آموزشی پردیس هنرهای زیبا
 • ایران ، عضو شورای برنامه ریزی شورای آموزشی پردیس هنرهای زیبا
 • ، ریاست کتابخانه پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
 • ، ارزیابی کیفیت دانشکده شهرسازی
پردیس هنر های زیبا / دانشکده شهرسازی
شماره تماس : -
اتاق : -

پروفایل

 • ، ارزیابی کیفیت دانشکده شهرسازی 1396←…
 • ، ریاست کتابخانه پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران 1396←…
 • ایران ، عضو شورای برنامه ریزی شورای آموزشی پردیس هنرهای زیبا 1393←…
 • ایران ، عضو شورای برنامه ریزی آموزشی پردیس هنرهای زیبا 1393←…
 • دانشکده هنرهای زیبا ، معاونت آموزشی دانشکده شهرسازی پردیش هناهای زیبا 1392←…
 • دانشکده هنرهای زیبا ، مدیر گروه شهرسازی پردیس البرز 1392←…
 • ، مشاور امور پشتیبانی و طرح و توسعه پردیس هنرهای زیبا 1384←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، شهرسازی

1374 ← 1379

M.Sc ، دانشگاه تهران ، برنامه ریزی شهری

1370 ← 1374

فعالیت های علمی