حمیدرضا پارسی

حمیدرضا پارسی،

دانشیار
  • مشاور امور پشتیبانی و طرح و توسعه پردیس هنرهای زیبا
  • مدیر گروه شهرسازی پردیس البرز
  • ریاست کتابخانه پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
  • ارزیابی کیفیت دانشکده شهرسازی
  • عضویت در هیئت ممیزه دانشگاه تهران منتخب پردیس هنرهای زیبا
پردیس هنر های زیبا / دانشکده شهرسازی
شماره تماس : -
اتاق : -

پروفایل

  • عضویت در هیئت ممیزه دانشگاه تهران منتخب پردیس هنرهای زیبا 1398←1400
  • ارزیابی کیفیت دانشکده شهرسازی 1396←…
  • ریاست کتابخانه پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران 1396←…
  • مشاور امور پشتیبانی و طرح و توسعه پردیس هنرهای زیبا 1384←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه تهران ، شهرسازی

1374 ← 1379

M.Sc ، دانشگاه تهران ، برنامه ریزی شهری

1370 ← 1374

فعالیت های علمی