دانشجویان دکتری

حسین یوسفی سهزابی

حسین یوسفی سهزابی،

دانشیار
 • مسئول راه اندازی گروه علوم و فناوریهای محیطی
 • تدوین سند جامع حمایت طلبی آلودگی هوا و سلامت
 • عضویت در شورای هماهنگی آب دانشگاه
 • عضو کمیته راهبری مدیرت دانش شهرداری تهران
دانشکده علوم و فنون نوین
انرژی های نو و محیط زیست | علوم و فناوری های محیطی
اتاق : 310
Scopus
 • 2449 ارجاعات
 • 28 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۸/۲۴
Google Scholar
 • 4290 ارجاعات
 • 37 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۸/۲۴

پروفایل

 • عضو کمیته راهبری مدیرت دانش شهرداری تهران 1398←…
 • عضویت در شورای هماهنگی آب دانشگاه 1395←…
 • تدوین سند جامع حمایت طلبی آلودگی هوا و سلامت 1393←…
 • مسئول راه اندازی گروه علوم و فناوریهای محیطی 1392←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه کیوشو ، مهندسی انرژی و محیط زیست

1386 ← 1389

M.S ، دانشگاه تهران ، مهندسی محیط زیست

1374 ← 1376

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مهندسی منابع طبیعی گرایش محیط زیست

1369 ← 1374

کلمات کلیدی