اعضای هیات علمی

حسین مهدوی

حسین مهدوی،

استاد
پردیس علوم / دانشکده شیمی
شیمی پلیمر
شماره تماس : 61112725
Scopus
 • 121 ارجاعات
 • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۲۴

پروفایل

 • عضو هیات ممیزه 1398←1400
 • مدیر گروه پلیمر 1397←1399
 • عضو شورای تخصصی علوم پایه انتشارات دانشگاه 1394←1396
 • رئیس بخش آنالیز پلیمرھای آزمایشگاه مرکزی پردیس علوم 1394←1396
 • معاونت دانشجویی و فرھنگی پردیس علوم 1394←1395
 • نماینده ھیات اجرایی جذب اعضای ھیات علمی دانشگاه تھران 1394←1396
 • رئیس ستاد امور شاھد و ایثارگر پردیس علوم 1394←1397
 • مدیر بخش پلیمر 1393←1397
 • مدیر بخش پلیمر 1392←1393
 • عضو کارگروه تخصصی نظارت عالی بر اجرای سند کاتالیست 1391←1394
 • استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر 1389←1393
 • عضو کمیته انتشارات (علوم پایه) 1389←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، شیراز ، شیمی پلیمر

1377 ← 1381

M.S ، شیراز ، شیمی پلیمر

1374 ← 1376

کارشناسی ، تربیت معلم تهران ، شیمی

1370 ← 1374

کلمات کلیدی