سیدمحمود حسینی

سیدمحمود حسینی،(بازنشسته)

استاد
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ارشد ، Texas A&I ، آموزش کشاورزی

1357 ← 1357

Ph.D ، Cornell University ، ترویج و آموزش کشاورزی

1357 ← 1370

فعالیت های علمی