سیدمحمود حسینی

سیدمحمود حسینی،(بازنشسته)

استاد
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی
ترویج‌ و آموزش کشاورزی
شماره تماس : -
اتاق : -

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، Cornell University ، ترویج و آموزش کشاورزی

1357 ← 1370

کارشناسی ارشد ، Texas A&I ، آموزش کشاورزی

1357 ← 1357

فعالیت های علمی