حسین اسدی

حسین اسدی،

دانشیار
 • کارگروه ملی برنامه مشارکت جهانی خاک
 • نماینده هیات اجرایی جذب در کارگروه بررسی صلاحیت علمی گروه خاکشناسی
 • کمیته فضای سبز و زیباسازی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده کشاورزی / گروه علوم و مهندسی خاک / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
شماره تماس : 02632231787
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
 • 1140 ارجاعات
 • 19 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
 • 1744 ارجاعات
 • 21 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۸

پروفایل

 • کمیته فضای سبز و زیباسازی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی 1401←…
 • تمدید ریاست ایستگاه تحقیقات کوهین 1400←1401
 • نماینده هیات اجرایی جذب در کارگروه بررسی صلاحیت علمی گروه خاکشناسی 1399←…
 • سرپرست ایستگاه تحقیقات کوهین 1398←1400
 • کارگروه فرسایش وحفاظت خاک ستاد توسعه فناوری آب معاونت علمی 1397←1399
 • کارگروه سیاست گذاری و برنامه ریزی پژوهش 1397←1398
 • کارگروه فرسایش وحفاظت خاک ستاد توسعه فناوری آب معاونت علمی 1394←1396
 • هیات مدیره انجمن علوم خاک ایران دوره هشتم 1392←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، خاکشناسی

1379 ←

M.S ، تهران ، خاکشناسی

1376 ← 1379

کارشناسی ، تهران ، خاکشناسی

1372 ← 1376

کلمات کلیدی