حسن منصف

حسن منصف،

استاد
  • معاونت اداری و مالی دانشکده مهندسی برق
  • عضو کمیته جذب و استخدام دانشکده برق و کامپیوتر
  • دبیر کنگره بین المللی نکوداشت پروفسور لطفی زاده
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084913
اتاق : 2-733
Scopus
  • 1516 ارجاعات
  • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴
Google Scholar
  • 2348 ارجاعات
  • 25 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال