حمید مقیمی

حمید مقیمی،

دانشیار
 • استاد راهنمای دانشجویان دوره کارشناسی زیست فناوری ورودی 92
 • نماینده بخش میکروبیولوژی در شورای آموزشی دانشکده زیست شناسی
 • نماینده بخش میکروبیولوژی در شورای آموزشی دانشکده زیست شناسی
 • نماینده بخش میکروبیولوژی در شورای آموزشی دانشکده
 • مدیر گروه پردیس البرز دانشکده زیست شناسی
 • عضویت در کارگروه ارزیابی اموال فکری دانشگاه تهران
 • استاد مشاور علمی و فرهنگی دانشجویان کارشناسی ورودی 98
 • عضویت در شورای آموزشی دانشکده زیست شناسی
 • داوری 21 دوره ملی و 9 دوره بین الملی زیست شناسی ایران
پردیس علوم / دانشکده زیست شناسی
Scopus
 • 288 ارجاعات
 • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
Google Scholar
 • 472 ارجاعات
 • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پروفایل

 • داوری 21 دوره ملی و 9 دوره بین الملی زیست شناسی ایران 1400←…
 • داوری چهارمین دوره اندیشمندان و دانشمندان جوان 1399←1399
 • عضویت در شورای آموزشی دانشکده زیست شناسی 1398←…
 • عضویت در کارگروه ارزیابی اموال فکری دانشگاه تهران 1398←…
 • استاد مشاور علمی و فرهنگی دانشجویان کارشناسی ورودی 98 1398←…
 • استاد مشاور علمی و فرهنگی دانشجویان کارشناسی ورودی 95 1398←1399
 • مدیر گروه پردیس البرز دانشکده زیست شناسی 1398←…
 • نماینده بخش میکروبیولوژی در شورای آموزشی دانشکده 1397←…
 • نماینده بخش میکروبیولوژی در شورای آموزشی دانشکده زیست شناسی 1395←…
 • نماینده بخش میکروبیولوژی در شورای آموزشی دانشکده زیست شناسی 1393←…
 • استاد راهنمای دانشجویان دوره کارشناسی زیست فناوری ورودی 92 1392←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، دانشگاه اصفهان ، میکروبیولوژی

… ← 1383

M.S ، دانشگاه تهران ، میکروبیولوژی

… ← 1386

P.H.D ، دانشگاه تهران ، میکروبیولوژی

… ← 1391

فعالیت های علمی