پروفایل

  • معاون گروه 1400←1402
  • مدیر دفتر امور شاهد و ایثارگر پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران 1393←1395
  • مسئول آموزش گروه زراعت و اصلاح نباتات 1392←1394
  • مدیر امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران 1391←1393
  • استاد راهنمای دانشجویان دوره کارشناسی ورودی سال 1390 1390←1395
  • مسئول آموزش گروه زراعت و اصلاح نباتات 1389←1391
  • مسئول آموزش گروه زراعت و اصلاح نباتات 1387←1389

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، زراعت (اکولوژی گیاهان زراعی)

1378 ← 1385

M.S ، تربیت مدرس ، زراعت

1374 ← 1377

کارشناسی ، تهران ، زراعت و اصلاح نباتات

1357 ← 1372

فعالیت های علمی