حسین محمدی

حسین محمدی،

استاد
  • نماینده دانشکده در هیات ممیزه دانشگاه
Scopus
  • 288 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
Google Scholar
  • 2023 ارجاعات
  • 21 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۲/۲۵

پروفایل

  • نماینده دانشکده در هیات ممیزه دانشگاه 1400←1402
  • نماینده دانشکده جغرافیا در هیات ممیزه دانشگاه 1398←1400
  • نماینده دانشکده در هیات ممیزه دانشگاه 1398←1400
  • عضو گروه تخصصی علوم جغرافیایی 1396←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، تهران ، جغرافیای طبیعی

1387 ← 1363

M.S ، تهران ، جغرافیای طبیعی

1387 ← 1367

Ph.D ، نیوکاسل آپ آن تاین ، آب و هواشناسی کاربری

1372 ← 1377

کلمات کلیدی