دانشجویان دکتری

حسین میرزائی

حسین میرزائی،

دانشیار
  • دبیر نهمین جشنواره بین المللی فارابی
دانشکده علوم اجتماعی
Google Scholar
  • 4 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰

پروفایل

  • عضو هیات ممیزه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1400←1400
  • عضو هیات ممیزه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1397←1399
  • دبیر نهمین جشنواره بین المللی فارابی 1396←…
  • عضو هیات ممیزه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1395←1397
  • رییس دبیرخانه هشتمین جشنواره بین المللی فارابی 1395←1396
  • نماینده گروه مطالعات توسعه در کمیته ارزیابی کیفیت دانشگاه نهران 1392←1393

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، تهران ، جامعه شناسی

1378 ← 1384

M.S ، علامه طباطبایی ، جامعه شناسی

1376 ← 1378

کارشناسی ، تهران ، پژوهشگری علوم اجتماعی

1372 ← 1376

کلمات کلیدی