حامد میرزاده سلطان پور

حامد میرزاده سلطان پور،

دانشیار
  • دانشمند جوان برجسته فرهنگستان علوم ایران
  • پژوهشگر جوان نمونه دانشگاه تهران
  • سرپرست آزمایشگاه فولادهای پیشرفته و فرآیندهای ترمومکانیکی مواد مهندسی
  • عضو هیات تحریریه مجله Journal of Ultrafine Grained and Nanostructured Materials
  • معاون پژوهشی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
  • عضو هیات تحریریه مجله Journal of Magnesium and Alloys
دانشکدگان دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
شکل دادن فلزات | شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
شماره تماس : 82084080
اتاق : 110
Scopus
  • 6851 ارجاعات
  • 50 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 7816 ارجاعات
  • 52 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۸

کلمات کلیدی